Helsinki ja metsät

Kaupungin omistamat metsät

Helsinki omistaa yli 10 000 hehtaaria metsiä, joista noin 5000 hehtaaria on kaupungin rajojen sisäpuolella. Loput kaupungin metsistä sijaitsevat Espoon, Hangon, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Sipoon, Vantaan ja Vihdin kunnissa. Pieniä aloja Helsingin metsää on myös Hyvinkään, Nurmijärven ja Porvoon alueilla. Koko kaupungin maapinta-alasta metsää on noin 22 prosenttia. Helsinki on moniin Euroopan kaupunkeihin nähden metsäinen, sillä Keski-Euroopassa metsien osuus kaupunkien maapinta-alasta on keskimäärin 12 prosenttia. 

Helsingin metsät ovat säilyneet yllättävän monimuotoisina. Kiitos tästä kuuluu aikaisempien vuosikymmenien vähemmän intensiiviselle käsittelylle. Metsienhoidon tarkoitus ei ole ollut pitkään aikaan tuottaa taloudellista voittoa, vaan tarjota ekosysteemipalveluja, kuten virkistyskäyttömahdollisuuksia sekä melu- ja näkösuojaa.

Helsingin metsät ovat pääosin jo varttuneita tai sitä vanhempia. Kaupungin omistamien metsien puusto on usein ilahduttavan monilajista ja vaihtelevan ikäistä. Metsistä löytyy myös lähes luonnontilaisia ja luonnontilaisen kaltaisia kallio-, kangas- ja lehtometsiä. Kaupungin metsissä harjoitetun luonnonhoidon ja huonokuntoisten puiden poiston takia metsissä on useimmiten vielä niukasti lahopuuta, mikä vähentää olennaisesti niiden monimuotoisuutta. Jos metsät saavat olla rauhassa hakkuilta ja lahopuut saavat jäädä metsiin luontoarvot lisääntyvät entisestään. Kun siis näet kotimetsässäsi kaatuneita lahoamaan jätettyjä tai muutaman metrin korkeudelta katkaistuja puunrunkoja eli tekopökkelöitä, niin tiedät että kotimetsäsi on matkalla monimuotoisempaan suuntaan.

Käytetyt lähteet:
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2019:5. Metsä- ja puustoinen verkosto (s.3) https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/julkaisut/julkaisu-05-19.pdf 22.5.2020.
Suomen Luonnonsuojeluliitto Helsinki https://www.sll.fi/helsinki/paikallisluonto/ 22.5.2020

 

Metsiemme suojelu

Vaikka Helsingissä on kiitettävästi metsiä, ovat metsämme silti alituisessa vaarassa jäädä kasvavan kaupungin jalkoihin. Siksi Helsingin arvokkaiden metsien suojelu on tärkeää. Vuoden 2019 lopussa Helsingin metsistä noin 190 hehtaaria oli luonnonsuojelualueina. Kaiken kaikkiaan, muutkin luontotyypit huomioiden, Helsingissä on noin 950 hehtaaria luonnonsuojelualueita. Metsät ovat monelle kaupunkilaiselle tärkeitä paikkoja, jossa virkistyä ja ulkoilla lähellä kotiaan. Metsien suojelu turvaa paitsi ulkoilumahdollisuudet myös monimuotoisen luonnon säilymisen kaupungissamme. Suojelu tarkoittaa tässä myös sitä, ettei metsiä hoideta yli tarpeen. 

Helsy ry haluaa parempaa metsien hoitokulttuuria ja luonnoltaan monipuolisempia metsiä. Tavoitteena valtaosassa kaupungin metsistä on hallittu luonnontila, joka parantaa metsien ekologista laatua ja tuottaa runsaspuustoisia metsiä, jotka ovat tutkimustenkin mukaan virkistykselle arvokkaimpia. Hallittu luonnontila tarkoittaa sitä, että metsä jätetään hoidon ulkopuolelle kehittymään luontaisesti, ellei toimenpiteistä ole selkeää hyötyä virkistyskäytölle, reittien toimivuudelle, luonnolle tai ihmisten turvallisuudelle. Hallitusti luonnontilainen metsä on elinvoimainen, turvallinen, maisemallisesti kaunis, sopiva opetustila ympäristökasvatukselle tai liikuntatunnille sekä selviytyy parhaiten ilmastonmuutoksessa. Hallittu luonnontila tulee myös kaupungille halvemmaksi kuin laajamittainen hoito.

Puistot ja avoimet niittyalueet tarvitsevat hoitoa, eivät metsät. Kaupunkioloissa tarpeen ovat kuitenkin roskien siivoaminen, vieraslajien poisto, yksittäisten vaarallisten puiden kaato sekä joissain tapauksissa tiheiköiden harventaminen – laajoja uudistushakkuita ei tarvita. 

Tutustu tällä sivustolla myös keinoihin, joilla voit itse edistää kotimetsien hyvinvointia ja suojelua! (Tulossa)

Käytetyt lähteet:
Suomen Luonnonsuojeluliitto Helsinki https://www.sll.fi/helsinki/paikallisluonto/ 22.5.2020.
Helsingin kaupungin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelma 2020-2028 (LUMO-ohjelma) luonnos, versio 2.4 11.5.2020  (s. 7) https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/asuminen-ja-ymparisto/luonto/lumo/LUMO-toimintaohjelma_luonnos2.2.pdf 22.5.2020.

Lisää lukemista metsistä ja niiden suojelusta

  • Helsingin kaupunki on laatinut vuosille 2015-2024 luonnonsuojeluohjelman, jonka pohjalta on tarkoitus perustaa 47 uutta luonnonsuojelualuetta. Niiden myötä suojelupinta-ala suunnilleen kaksinkertaistuisi. Ohjelmasta voit lukea lisää täältä: https://www.hel.fi/static/ymk/lso.html